مشخصات کشورهای جهان

درخواست حذف این مطلب

پرچمنام کشورنام لاتینپایتختدین / مذهبزبان رسمیمساحت
کیلومتر مربعنوع حکومتپول رایجپیش شماره تلفننتیجه تصویری برای پرچم آذربایجانآذربایجانazerbaijanباکو ترکی86/600جمهوریمانات00994نتیجه تصویری برای پرچم آرژانتینآرزانتینargentinaبوئنوس آیر ثریت یتاسپانیایی2/791/810جمهوریپزو0054نتیجه تصویری برای پرچم آفریقای جنوبیآفریقای جنوبیsouth africaپِرِتوریااکثریت یتآفریکانس انگلیسی1/221/037جمهوریراند0027نتیجه تصویری برای پرچم آفریقای مرکزیآفریقای مرکزیcentral african republicبانگوئیاکثریت یتفرانسوی622/984جمهوریفرانک00236